Etika

20. 04. 2008

Domů
Kdo?
Pro koho?
Co?
Proč?
Kde?
Kdy?
Jak?
Za kolik?
Systemický terapeutický přístup
Etika
Web poradenství

 

Etický kodex

www.psychoterapeuti.cz

 

 •  klient je schopen posoudit, co je pro něj dobré a co ne,

 •  klient nese odpovědnost za své jednání,

 • klient limituje cíle a kroky své spolupráce,

 • jakýkoliv zákrok je protiprávní, nebyl-li k němu dán souhlas klientem, tento souhlas musí být informovaný (klient je náležitě poučen) a svobodný,

 • klient má být náležitě poučen, tzn. včasně, řádně, o účelu, povaze a důsledku zákroku, o rizicích a alternativách zákroku,

 • klient má právo kdykoli ukončit spolupráci.

 • Terapeut není zodpovědný za výsledek klientovy volby, ale za její svobodu a odpovědnost:

Klient si uvědomuje, že volí, že může volit a je za tuto volbu spoluodpovědný.

 • Terapeut si je vědom hranic své kompetence a mezí terapeutických technik. Poskytuje pouze takové služby a používá pouze takové techniky, ke kterým ho opravňuje výcvik a zkušenost.

 • Terapeut má právo kdykoliv ukončit spolupráci s klientem nebo klienta odmítnout.

 • Terapeut ukončí klinický či poradenský vztah hned, jakmile začne být zřejmé, že už pro klienta není přínosný, nebo ihned, jak o to klient požádá. Klientovi nabídne pomoc při hledání jiných zdrojů pomoci .

 • Terapeut nevyužívá sexuálně ani jinak svůj profesní vztah s klienty.

 • Terapeut si je neustále vědom svých vlastních potřeb a své potenciálně vlivné pozice vůči osobám, jakými jsou klienti. Předcházejí zneužití důvěry a závislosti těchto osob. Udělají vše pro to, aby zamezili terapeutickým vztahům s blízkými osobami, pakliže by to mohlo negativně ovlivnit jejich profesionální hodnocení či zvýšit riziko zneužití.

 • Terapeut chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje ho o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby, které nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (zejména nezletilé děti) nebo tehdy, když jsou ohroženy další osoby (oznamovací povinnost a povinnost překazit trestný čin je  taxativně uveden v § 167 a § 168 trestního zákona.)  

 • Informace získané v  poradenských vztazích nebo data týkající se hodnocení dětí, studentů, zaměstnanců a ostatních jsou diskutovány pouze z profesních důvodů a pouze s osobami, kterých se daný případ týká. V písemné i ústní formě jsou uváděna pouze data přímo se vztahující k účelu hodnocení či přednášky a je vynaloženo veškeré úsilí, aby se zabránilo nepřiměřenému zásahu do soukromí.

 • Psychoterapeuti, kteří osobní informace získané při výkonu povolání uvádějí ve svých pracích, přednáškách, nebo je jinak prezentují veřejnosti, musí k tomu buď mít předchozí písemný souhlas nebo vhodným způsobem zamlčí všechny údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby.

 • Psychoterapeuti učiní všechna potřebná opatření pro zachování důvěrnosti při uchovávání a likvidaci záznamů, a případně pro jejich úplnou nedosažitelnost.

 • Při práci s nezletilými nebo nesvéprávnými osobami (osobami neschopnými dát dobrovolný informovaný souhlas), kladou psychoterapeuti zvláštní důraz na ochranu zájmů těchto osob a spolupracují a informují ostatní osoby, kterých se situace týká.

 • Terapeut musí dávat přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.

 • Ve své profesní roli se psychoterapeut vyhýbá jakékoli činnosti, které porušuje nebo omezuje lidská, zákonná nebo občanská práva klientů či jiných osob, kterých by se mohla dotýkat.

Domů | Kdo? | Pro koho? | Co? | Proč? | Kde? | Kdy? | Jak? | Za kolik? | Systemický terapeutický přístup | Etika | Web poradenství

Tento server byl naposledy aktualizován dne 20. 04. 2008